|

Romantic Weather

🍲🛁❤️
The romance of the cold weather is that you can eat hot food to warm your body, take a hot bath then hide in the bed.
//
天气变冷的浪漫是,可以吃滚烫的食物把身体变暖,可以洗一个热水澡以后躲进被窝。
Tiānqì biàn lěng de làngmàn shì, kěyǐ chī gǔntàng de shíwù bǎ shēntǐ biàn nuǎn, kěyǐ xǐ yīgè rè shuǐ zǎo yǐhòu duǒ jìn bèiwō.
//
Thiên khí biến lãnh đích lãng mạn thị, khả dĩ cật cổn năng đích thực vật bả thân thể biến noãn, khả dĩ tẩy nhất cá nhiệt thủy táo dĩ hậu đóa tiến bị oa.
//
Cái lãng mạn của trời lạnh là được ăn đồ nóng để làm ấm cơ thể, có thể tắm nước nóng rồi trốn trong ổ chăn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *