|

My 520

❤️🌟
My 520: Love is not about who I meet today, but who is in my heart everyday.
//
我的520:不在乎我今天见了谁或和谁吃饭,而是最重要的是我每天心里有谁。
Wǒ de 520: Bùzàihū wǒ jīntiān jiànle shéi huò hé shéi chīfàn, ér shì zuì zhòngyào de shì wǒ měitiān xīn li yǒu shéi.
//
Ngã đích 520: bất tại hồ ngã kim thiên kiến liễu thùy hoặc hòa thùy cật phạn, nhi thị tối trọng yếu đích thị ngã mỗi thiên tâm lý hữu thùy.
//
Ngày 520 của mình: Không quan tâm hôm nay gặp ai hay ăn gì, nhưng quan trọng nhất là trong lòng mình có ai mỗi ngày.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *