|

Dark Humor

😄😈🤣
Living alone for too long means attending each of your friends’ funerals one by one, which can be quite cruel. It’s better to make a few more enemies, so that in your later years, you’ll be greeted with one good news after another.
//
一个人活太久晚年将会逐一参加每个朋友的葬礼,这未免也太残忍了,还不如多结点仇家,这样晚年时将会迎接一个又一个的喜讯。
Yīgè rén huó tài jiǔ wǎnnián jiāng huì zhúyī cānjiā měi gè péngyǒu de zànglǐ, zhè wèimiǎn yě tài cánrěnle, hái bùrú duō jié diǎn chóujiā, zhèyàng wǎnnián shí jiāng huì yíngjiē yīgè yòu yīgè de xǐxùn.
//
Nhất cá nhân hoạt thái cửu vãn niên tương hội trục nhất tham gia mỗi cá bằng hữu đích táng lễ, giá vị miễn dã thái tàn nhẫn liễu, hoàn bất như đa kết điểm cừu gia, giá dạng vãn niên thì tương hội nghênh tiếp nhất cá hựu nhất cá đích hỉ tấn.
//
Một người sống quá lâu sẽ phải tham gia từng đám tang của mỗi người bạn, điều này thật đáng thương, không bằng nên có thêm một vài kẻ thù, khi đó, bạn sẽ chào đón hết tin vui này đến tin vui khác.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *