|

Artistic Vibes

🏞️🍂🎨
Amidst the mountains, the waters, and the autumn vibes,
Unfolds a series of vibrant oil paintings,
Slowly unveiling a scroll,
With just one glance, I’m captivated.
//
有山有水有秋意
一幅幅五彩缤纷的油画
徐徐展开图卷
只一眼就陷入了
Yǒu shān yǒu shuǐ yǒu qiū yì
Yī fú fú wǔcǎibīnfēn de yóuhuà
Xúxú zhǎnkāi tú juǎn
Zhǐ yīyǎn jiù xiànrùle
//
Hữu sơn hữu thủy hữu thu ý
Nhất phúc phúc ngũ thải tân phân đích du họa
Từ từ triển khai đồ quyển
Chích nhất nhãn tựu hãm nhập liễu
//
Có núi có nước có ý thu
Một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc
Từ từ mở cuộn giấy ra
Chỉ cần liếc mắt, tôi đã mê mải trong đó.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *