|

Live To The Fullest

🌟💼🎉
Do a good job of not being busy and idle; and live a wonderful life that is not salty or bland.
//
把不忙不闲的工作做得出色,把不咸不淡的生活过得精彩。
Bǎ bù máng bù xián de gōngzuò zuò dé chūsè, bǎ bù xián bù dàn de shēnghuóguò dé jīngcǎi.
//
Bả bất mang bất nhàn đích công tác tố đắc xuất sắc, bả bất hàm bất đạm đích sinh hoạt quá đắc tinh thải.
//
Làm xuất sắc công việc không bận không nhàn, sống đặc sắc cuộc đời không mặn không nhạt.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *