|

Gift Idea

😊📱
I had thought about getting you an iPhone 15, but since you’re not responding to messages, I guess you might not be too fond of using a phone. Maybe I’ll reconsider.
//
本来想给你买个iPhone 15的但你不回信息我想你应该不喜欢用手机还是算了吧。
Běnlái xiǎng gěi nǐ mǎi gè iPhone 15 de dàn nǐ bù huí xìnxī wǒ xiǎng nǐ yīnggāi bù xǐhuān yòng shǒujī háishì suànle ba.
//
Bản lai tưởng cấp nhĩ mãi cá iPhone 15 đích đãn nhĩ bất hồi tín tức ngã tưởng nhĩ ứng cai bất hỉ hoan dụng thủ cơ hoàn thị toán liễu ba.
//
Vốn dĩ định mua cho bạn một chiếc iPhone 15 nhưng bạn không trả lời tin nhắn của tôi, tôi tưởng bạn không thích dùng điện thoại di động nên hãy quên chuyện đó đi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *