|

Cozy Bed

❄️🛌
Don’t want to, really don’t want to. It’s damn cold. I just want to lie in a warm blanket.
//
不想真的一点都不想 太他妈冷了 我只想躺在暖和被窝里。
Bùxiǎng zhēn de yīdiǎn dōu bùxiǎng tài tā mā lěngle wǒ zhǐ xiǎng tǎng zài nuǎnhuo bèiwō li.
//
Bất tưởng chân đích nhất điểm đô bất tưởng thái tha mụ lãnh liễu ngã chích tưởng thảng tại noãn hòa bị oa lý.
//
Không muốn thật sự không muốn chút nào, trời lạnh quá, chỉ muốn nằm trong chăn ấm thôi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *