Phrase Of The Day: Pot Of Gold

Định nghĩa:
In Merriam-Webster dictionary: something impossible to get or achieve.
//
Trong từ điển Merriam-Webster: điều gì đó không thể lấy được hoặc đạt được.

Ví dụ:
1.
She’s chasing after a pot of gold (at the end of the rainbow).
//
Cô ấy đang đuổi theo một hũ vàng (ở cuối cầu vồng).

2.
Don’t scale because you think there’s a pot of gold over that rainbow. Scale because you’re ready and eager to do heroic work, every day, forever.
//
Đừng mở rộng quy mô vì bạn nghĩ rằng có một hũ vàng trên chiếc cầu vồng đó. Mở rộng quy mô bởi vì bạn đã sẵn sàng và mong muốn làm công việc anh hùng, mỗi ngày, mãi mãi.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *