|

Bedtime

🛌😇
I heard that the quilt is a branch of heaven in the world.
//
听说被窝是天堂在人间设的分店。
Tīng shuō bèiwō shì tiāntáng zài rénjiān shè de fēndiàn.
//
Thính thuyết bị oa thị thiên đường tại nhân gian thiết đích phân điếm.
//
Nghe nói ổ chăn là một nhánh của thiên đường trên thế giới.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *