Phrase Of The Day: Thanks For Nothing

Định nghĩa:
In Cambridge dictionary: used to show you are annoyed when someone has done something you are unhappy about or has failed to help you in some way.
//
Trong từ điển Cambridge: dùng để chỉ bạn đang bực mình khi ai đó làm điều gì đó mà bạn không hài lòng hoặc không giúp được bạn theo một cách nào đó.

Ví dụ:
1.
I brought another pencil for you, but I accidentally broke it. – Thanks for nothing; now I’ll have to find yet another one.
//
Tôi đã mang một cây bút chì khác cho bạn, nhưng tôi đã vô tình làm gãy nó. – Cảm ơn à; bây giờ tôi sẽ phải tìm một cái khác.

2.
Thanks for nothing, Dan. Now I have to go get all these posters reprinted because of your stupid typo.
//
Cảm ơn à, Dan. Bây giờ tôi phải đi in lại tất cả các áp phích này vì lỗi đánh máy ngu ngốc của bạn.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *