Phrase Of The Day: Poka-Yoke

Định nghĩa:
In Wikipedia: a Japanese term that means “mistake-proofing” or “inadvertent error prevention”.
//
Trong Wikipedia: một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là “chống sai lầm” hoặc “ngăn ngừa lỗi vô ý”.

Ví dụ:
1.
Actually, the initial term was baka-yoke, meaning ‘fool-proofing’, but was later changed to poka-yoke because of the term’s dishonorable and offensive connotation.
//
Trên thực tế, thuật ngữ ban đầu là baka-yoke, có nghĩa là ‘chống lại sự đánh lừa’, nhưng sau đó đã được đổi thành poka-yoke vì ý nghĩa khó chịu và xúc phạm của thuật ngữ này.

2.
You can add a poka-yoke to just about any system that is fraught, or one where you’re nervous about the outcome.
//
Bạn có thể thêm một poka-yoke vào bất kỳ hệ thống nào bị hỏng hoặc một hệ thống mà bạn lo lắng về kết quả.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *