Phrase Of The Day: On The Same Page

Định nghĩa:
In Merriam-Webster dictionary: agreeing about something (such as how things should be done).
//
Trong từ điển Merriam-Webster: đồng ý về điều gì đó (chẳng hạn như cách mọi thứ nên được thực hiện).

Ví dụ:
1.
What if you worked on getting everyone on the same page, inspiring a shared vision and goal, building a culture of cooperation?
//
Sẽ như thế nào nếu bạn cố gắng để mọi người đồng tình, truyền cảm hứng cho một tầm nhìn và mục tiêu chung, xây dựng văn hóa hợp tác?

2.
In other words, it’s important to understand each other’s values and be on the same page.
//
Nói cách khác, điều quan trọng là phải hiểu các giá trị của nhau và có sự đồng thuận.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *