|

Lazy Days

🥢🛌
Now the only things I can hold on to are chopsticks, the only thing I can’t get out of is the bed.
//
我现在唯一拿得起放不下的是筷子,唯一陷进去出不来的是被窝。
Wǒ xiànzài wéiyī ná dé qǐ fàng bùxià de shì kuàizi, wéiyī xiàn jìnqù chū bù lái de shì bèiwō.
//
Ngã hiện tại duy nhất nã đắc khởi phóng bất hạ đích thị khoái tử, duy nhất hãm tiến khứ xuất bất lai đích thị bị oa.
//
Thứ duy nhất hiện tại tôi cầm lên được không bỏ xuống được chính là đũa, rơi vào rồi không thoát ra được chính là ổ chăn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *