|

Simple Desires

💑❤️🤝
In fact, we just want to find someone who is comfortable together, miss a little after a long time apart, want to make a fuss after being quiet for a long time, and who will immediately regret after a fight. Love is like this, so is friendship. ​
//
其实,我们只是想找一个在一起舒坦、分开久了有点想念,安静久了想闹腾一下、吵架了又立马会后悔认输的人 。爱情如此,友情同理 。
Qíshí, wǒmen zhǐshì xiǎng zhǎo yīgè zài yīqǐ shūtan, fēnkāi jiǔle yǒudiǎn xiǎngniàn, ānjìng jiǔle xiǎng nàoteng yīxià, chǎojiàle yòu lìmǎ huì hòuhuǐ rènshū de rén. Àiqíng rúcǐ, yǒuqíng tóng lǐ.
//
Kỳ thực, ngã môn chích thị tưởng hoa nhất cá tại nhất khởi thư thản, phân khai cửu liễu hữu điểm tưởng niệm, an tĩnh cửu liễu tưởng nháo đằng nhất hạ, sảo giá liễu hựu lập mã hội hậu hối nhận thâu đích nhân. Ái tình như thử, hữu tình đồng lý.
//
Thật ra, chúng ta chỉ muốn tìm một người bên nhau thoải mái, xa nhau lâu ngày có chút nhớ nhung, im lặng lâu ngày bỗng chốc muốn làm ầm ĩ, cãi nhau xong liền hối hận. Tình yêu là vậy, tình bạn cũng vậy.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *