Phrase Of The Day: Diamond In The Rough

Định nghĩa:
In Merriam-Webster dictionary: one having exceptional qualities or potential but lacking refinement or polish.
//
Trong từ điển Merriam-Webster: một người có phẩm chất đặc biệt hoặc tiềm năng nhưng thiếu sự trau chuốt hoặc đánh bóng.

Ví dụ:
1.
She may seem shy and ordinary right now, but give her a couple more years – she truly is a diamond in the rough.
//
Bây giờ cô ấy có vẻ nhút nhát và bình thường, nhưng hãy cho cô ấy thêm vài năm nữa – cô ấy thực sự là một viên kim cương thô.

2.
She thought he looked like a geek at first but he turned out to be a diamond in the rough.
//
Ban đầu cô nghĩ anh ta trông giống một kẻ lập dị nhưng hóa ra anh ta lại là một viên kim cương thô.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *