Phrase Of The Day: Anything But

Định nghĩa:
In Merriam-Webster dictionary: not at all.
//
Trong từ điển Merriam-Webster: không hề.

Ví dụ:
1.
This problem is anything but new.
//
Vấn đề này không hề mới.

2.
In reality, it’s anything but.
//
Trong thực tế, không phải như vậy.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *