Phrase Of The Day: Click With Someone

Định nghĩa:
In The Free Dictionary: to have a positive connection or friendly rapport with one, often quickly.
//
Trong The Free Dictionary: có một kết nối tích cực hoặc mối quan hệ thân thiện với một người, thường là nhanh chóng.

Ví dụ:
1.
I just don’t click with those people—I doubt we have anything in common.
//
Tôi chỉ không kết nối ngay lập tức với những người đó—tôi nghi ngờ chúng tôi không có bất kỳ điểm chung nào.

2.
Have you ever immediately clicked with someone? That’s probably because your subconscious types are synced.
//
Bạn đã bao giờ kết nối ngay lập tức với ai đó chưa? Đó có thể là do các loại tiềm thức của các bạn đã được đồng bộ hóa.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *