Phrase Of The Day: Running On Empty

Định nghĩa:
In Cambridge dictionary: to continue to work and be active when you have no energy left.
//
Trong từ điển Cambridge: tiếp tục làm việc và năng động khi bạn không còn năng lượng.

Ví dụ:
1.
I get the impression he’s been running on empty for months now. A holiday will do him good.
//
Tôi có ấn tượng rằng anh ấy đã thiếu sức sống trong nhiều tháng nay. Một kỳ nghỉ sẽ tốt cho anh ấy.

2.
Despite the good habits they’d developed, they were running on empty.
//
Mặc dù họ đã thành lập những thói quen tốt, nhưng họ vẫn thiếu năng lượng.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *