|

Deception

🌐🤥💔
The most ridiculous thing in the world is that I’ve already known the truth, but you are still lying, so truly and deeply.
//
世界上最可笑的事情是,我知道了真相,你却还在说谎,还说的那么真,那么深。 ​​​
Shìjiè shàng zuì kěxiào de shìqíng shì, wǒ zhīdàole zhēnxiàng, nǐ què hái zài shuōhuǎng, hái shuō dì nàme zhēn, nàme shēn. ​​​
//
Thế giới thượng tối khả tiếu đích sự tình thị, ngã tri đạo liễu chân tương, nhĩ khước hoàn tại thuyết hoang, hoàn thuyết đích na yêu chân, na yêu thâm. ​​​
//
Điều nực cười nhất trên đời là tôi đã biết sự thật mà bạn vẫn nói dối, lại còn nói thật và sâu sắc như thế.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *