|

Perceptions

🌐🗣️🤷‍♂️
The world is really messed up; the person who tells a truth is like a villain, and the person who tells a lie is just like a gentleman. ​​​
//
这个世界真是乱了套, 说真话的人, 像个小人, 而说假话的人, 一本正经的像个君子。 ​​​
Zhège shìjiè zhēnshi luànle tào, shuō zhēn huà de rén, xiàng gè xiǎo rén, ér shuō jiǎ huà de rén, yīběnzhèngjīng de xiàng gè jūnzǐ. ​​​
//
Giá cá thế giới chân thị loạn liễu sáo, thuyết chân thoại đích nhân, tượng cá tiểu nhân, nhi thuyết giả thoại đích nhân, nhất bản chính kinh đích tượng cá quân tử. ​​​
//
Thế giới này thật sự lộn xộn, người nói thật giống như kẻ tiểu nhân, mà người nói dối lại ra vẻ quân tử.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *