Phrase Of The Day: Along For The Ride

Định nghĩa:
In Cambridge dictionary: to join in an activity without playing an important part in it.
//
Trong từ điển Cambridge: tham gia vào một hoạt động mà không đóng vai trò quan trọng trong đó.

Ví dụ:
1.
My wife is speaking at the dinner and I’m just going along for the ride.
//
Vợ tôi sẽ phát biểu trong bữa ăn tối còn tôi chỉ đi cùng.

2.
Oh, I’m just coming along for the ride with the rest of the department—I’m not presenting at the conference or anything.
//
Ồ, tôi chỉ đến tham gia cùng với những người còn lại trong bộ phận — tôi không trình bày tại hội nghị hay bất cứ điều gì như vậy.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *