|

Intoxication

🍷🌟😌
There are two things that make people intoxicated: one is alcohol, and the other is fame.
//
有两种东西让人沉醉:一是酒精,二是名声。
Yǒu liǎng zhǒng dōngxī ràng rén chénzuì: Yī shì jiǔjīng, èr shì míngshēng.
//
Hữu lưỡng chủng đông tây nhượng nhân trầm túy: Nhất thị tửu tinh, nhị thị danh thanh.
//
Có hai thứ làm con người chìm đắm: một là bia rượu, hai là danh lợi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *