|

Love Boundaries

💔💼
There are two things that bind people: one is material, and the other is love.
//
有两种东西把人束缚:一是物质,二是爱情。
Yǒu liǎng zhǒng dōngxī bǎ rén shùfù: Yī shì wùzhí, èr shì àiqíng.
//
Hữu lưỡng chủng đông tây bả nhân thúc phược: Nhất thị vật chất, nhị thị ái tình.
//
Có hai thứ trói buộc con người: một là vật chất, hai là tình yêu.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *