|

Stay Busy

😌💪
People always have to find something to do and keep themselves busy. Only when they are busy can they realize that life is not easy, and only then do they realize that the usual sadness is hypocritical. ​​​
//
人总要找点事情做,让自己忙起来,忙起来才知道生活不易,才明白平时的忧伤都是矫情。 ​​​
Rén zǒng yào zhǎo diǎn shìqíng zuò, ràng zìjǐ máng qǐlái, máng qǐlái cái zhīdào shēnghuó bùyì, cái míngbái píngshí de yōushāng dōu shì jiǎoqíng.
//
Nhân tổng yếu hoa điểm sự tình tố, nhượng tự kỷ mang khởi lai, mang khởi lai tài tri đạo sinh hoạt bất dịch, tài minh bạch bình thì đích ưu thương đô thị kiểu tình.
//
Con người luôn phải tìm việc gì đó để làm và khiến bản thân bận rộn, chỉ khi bận rộn họ mới nhận ra rằng cuộc sống không hề dễ dàng và chỉ khi đó họ mới nhận ra rằng nỗi buồn thường ngày là đạo đức giả.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *