|

Irony Of Life

😔🤝⛓️
The greatest irony of adulthood is that we overpromise to avoid disappointing people, only to disappoint them because of our overpromising.
//
成年后最大的讽刺之处在于,我们过度承诺不让人们失望,然后让人们失望,因为我们过度承诺。
Chéngnián hòu zuìdà de fèngcì zhī chù zàiyú, wǒmen guòdù chéngnuò bù ràng rénmen shīwàng, ránhòu ràng rénmen shīwàng, yīnwèi wǒmen guòdù chéngnuò.
//
Thành niên hậu tối đại đích phúng thứ chi xử tại vu, ngã môn quá độ thừa nặc bất nhượng nhân môn thất vọng, nhiên hậu nhượng nhân môn thất vọng, nhân vi ngã môn quá độ thừa nặc.
//
Điều trớ trêu lớn nhất của tuổi trưởng thành là chúng ta cam kết quá nhiều để không làm mọi người thất vọng và sau đó làm mọi người thất vọng vì chúng ta cam kết quá nhiều.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *