|

Office Humor

💼💀😅
A colleague mentioned that I can take a day off with a certificate. Turns out it’s a death certificate.
//
听同事说开证明可以不上班,结果一问是死亡证明。
Tīng tóngshì shuō kāi zhèngmíng kěyǐ bù shàngbān, jiéguǒ yī wèn shì sǐwáng zhèngmíng.
//
Thính đồng sự thuyết khai chứng minh khả dĩ bất thượng ban, kết quả nhất vấn thị tử vong chứng minh.
//
Nghe đồng nghiệp nói làm một giấy chứng nhận có thể nghỉ làm, kết quả hỏi là giấy chứng tử.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *