|

Social Connections

📚👫
A person’s life, I think, is spent half among their friends. ——Lao She, “Lovely Chengdu
//
一个人的生命,我以为,是一半儿活在朋友中的。——老舍《可爱的成都》
Yīgè rén de shēngmìng, wǒ yǐwéi, shì yībàn er huó zài péngyǒu zhōng de. ——Lǎoshě “Kě’ài de Chéngdū”
//
Nhất cá nhân đích sinh mệnh, ngã dĩ vi, thị nhất bán nhi hoạt tại bằng hữu trung đích.—— Lão Xá 《 Khả ái đích Thành Đô 》
//
Cuộc đời của một người, tôi nghĩ, dành cho bạn bè của họ một nửa.—— Lão Xá, “Thành Đô Đáng Yêu”

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *