|

Seize Opportunities

💪🙏🌅
If you like it, fight for it; if you get it, cherish it; if you miss it, forget it.
//
喜欢就争取,得到就珍惜,错过就忘记。
Xǐhuān jiù zhēngqǔ, dédào jiù zhēnxī, cuòguò jiù wàngjì.
//
Hỉ hoan tựu tranh thủ, đắc đáo tựu trân tích, thác quá tựu vong ký.
//
Yêu thích thì đấu tranh, đạt được thì trân trọng, bỏ lỡ thì quên đi.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *