|

Friendship

😤💔
If a friend makes you angry, it means you still care about his friendship.
//
如果朋友让你生气,那说明你仍然在意他的友情。
Rúguǒ péngyǒu ràng nǐ shēngqì, nà shuōmíng nǐ réngrán zàiyì tā de yǒuqíng. ​​​//
Như quả bằng hữu nhượng nhĩ sinh khí, na thuyết minh nhĩ nhưng nhiên tại ý tha đích hữu tình.
//
Nếu một người bạn khiến bạn tức giận, điều đó có nghĩa là bạn vẫn quan tâm đến tình bạn của anh ấy.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *