|

Moving Forward

🌞👕
Don’t always linger in the memories of the past; yesterday’s sun will not dry today’s clothes. ​​​
//
不要总在过去的回忆里缠绵;昨天的太阳、晒不干今天的衣裳。 ​​​
Bùyào zǒng zài guòqù de huíyì lǐ chánmián; zuótiān de tàiyáng, shài bù gān jīntiān de yīshang. ​​​
//
Bất yếu tổng tại quá khứ đích hồi ức lý triền miên; tạc thiên đích thái dương, sái bất cán kim thiên đích y thường. ​​​
//
Đừng lúc nào cũng lưu luyến kỷ niệm trong quá khứ, mặt trời ngày hôm qua sẽ không phơi khô được quần áo của ngày hôm nay.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *