|

Life Is Like An Anvil

🔨💥🌟
Life is like an anvil, the more it is beaten, the more it sparks.
(Galileo)
//
生命有如铁砧,愈被敲打,愈能发出火花。
——伽利略
Shēngmìng yǒurú tiě zhēn, yù bèi qiāodǎ, yù néng fāchū huǒhuā.
——Jiālìlüè
//
Sinh mệnh hữu như thiết châm, dũ bị xao đả, dũ năng phát xuất hỏa hoa.
– Già Lợi Lược
//
Cuộc sống giống như một cái đe, càng đập càng có thể phát ra nhiều tia lửa.
(Galileo)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *