| |

Relief

😴✨🌙
Sleep is a kind of liberation. When you fall asleep, you will not be sad or upset. You will not be bothered or alone. It is God’s time to give you a momentary loss of memory. May the dreams cure your sadness.
//
睡觉是一种解脱,睡着了就会不悲不气,不烦恼不孤单,是上帝赐予你短暂失忆的时间,愿美梦治愈你的难过。
Shuìjiào shì yī zhǒng jiětuō, shuìzhele jiù huì bù bēi bù qì, bù fánnǎo bù gūdān, shì shàngdì cìyǔ nǐ duǎnzàn shīyì de shíjiān, yuàn měimèng zhìyù nǐ de nánguò.
//
Thụy giác thị nhất chủng giải thoát, thụy trứ liễu tựu hội bất bi bất khí, bất phiền não bất cô đan, thị thượng đế tứ dư nhĩ đoản tạm thất ức đích thì gian, nguyện mỹ mộng trị dũ nhĩ đích nan quá.
//
Đi ngủ là một loại giải thoát, ngủ liền sẽ không buồn không giận, không phiền não không cô đơn, là Thượng đế ban cho bạn thời gian mất trí nhớ ngắn ngủi, nguyện mộng đẹp chữa trị khổ sở của bạn.

P.s.: Picture taken in Glenelg, Adelaide, South Australia, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *