| |

Heart Doesn’t Move

💖🍃
If the heart doesn’t move, what can the wind do?
If you don’t get hurt, the years will be fine.
//
心若不动,风又奈何,
你若不伤,岁月无恙。
Xīn ruò bù dòng, fēng yòu nàihé,
Nǐ ruò bù shāng, suìyuè wúyàng.
//
Tâm nhược bất động, phong hựu nại hà,
Nhĩ nhược bất thương, tuế nguyệt vô dạng.

P.s.: Picture taken in Fenghuang Ancient Town, Hunan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *