|

Will Drink Tea

🌸🍵📚
Just smell the fragrance of flowers, don’t talk about sadness and joy. Drink tea and eulogize books, don’t fight for the day and night.
(Yang Jiang – Will Drink Tea)
//
只闻花香,不谈悲喜。饮茶颂书,不争朝夕。
——杨绛《将饮茶》 ​ ​​​
Zhǐ wén huāxiāng, bù tán bēi xǐ. Yǐn chá sòng shū, bùzhēng zhāo xī.
——Yáng jiàng “Jiāng yǐn chá” ​ ​​​
//
Chích văn hoa hương, bất đàm bi hỉ. ẩm trà tụng thư, bất tranh triêu tịch.
– Dương Giáng 《 Tương ẩm trà 》 ​ ​​​​
//
Chỉ ngửi thấy mùi hoa, không nói đến buồn vui. Uống trà đọc sách, không tranh sớm chiều.
(Dương Giáng – Sẽ uống trà)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *