|

Maternal Love

🌼👩‍👧‍👦
Without selfless and sacrificial maternal love, a child’s soul will be a desert.
//
没有无私的,自我牺牲的母爱的帮助,孩子的心灵将是一片荒漠。
Méiyǒu wúsī de, zìwǒ xīshēng de mǔ’ài de bāngzhù, háizi de xīnlíng jiāng shì yīpiàn huāngmò.
//
Một hữu vô tư đích, tự ngã hi sinh đích mẫu ái đích bang trợ, hài tử đích tâm linh tương thị nhất phiến hoang mạc.
//
Không có sự giúp đỡ của tình mẫu tử vô tư và tự nguyện hi sinh, tâm hồn của trẻ sẽ trở thành một sa mạc.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *