| | |

Sitting Alone

[Cũng là ngồi, nhưng muốn ngồi ở đây / I’d rather be sitting here]
🏞️🌬️🍃
Sitting alone, mind often strays,
Emotions linger, thoughts in a daze.
Clouds enshroud the mountain’s base,
Wind howls through the valley’s space.
//
独坐常忽忽,
情怀何悠悠。
山腰云缦缦,
谷口风飕飕。
Dú zuò cháng hūhū,
Qínghuái hé yōuyōu.
Shānyāo yún màn màn,
Gǔkǒu fēng sōu sōu.
//
Độc tọa thường hốt hốt,
Tình hoài hà du du.
Sơn yêu vân man man,
Cốc khẩu phong sưu sưu.
//
Ngồi không thường lãng đãng,
Suy nghĩ lòng rưng rưng.
Lưng non mây lớp lớp,
Cửa động gió bừng bừng.

P.s.: Picture taken in Changpinggou, Mt. Siguniang, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *