|

Work Perks

💰🎉🏖️ #WorkPerks #PaydayJoy #WeekendVibes
The 3 things I love most about my job: pay days, the weekends and annual leaves.
//
我最喜欢工作的三件事:发薪日、周末和年假。
Wǒ zuì xǐhuān gōngzuò de sān jiàn shì: fā xīn rì, zhōumò hé niánjià.
//
Ngã tối hỉ hoan công tác đích tam kiện sự: phát tân nhật, chu mạt hòa niên giả.
//
Ba điều yêu thích của tôi khi làm việc: ngày trả lương, ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ hàng năm.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *