|

I Staggered Forward

🚶
I staggered forward while regaining my strength.
(Dazai Osamu)
//
我一边踉跄前行,一边重振旗鼓。
Wǒ yībiān liàngqiàng qián xíng, yībiān chóng zhèn qí gǔ.
//
Ngã nhất biên lương thương tiền hành, nhất biên trọng chấn kỳ cổ.
//
Tôi loạng choạng về phía trước trong khi lấy lại sức.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *