| |

Life Break

😄🌴
Occasionally I take a leave from life, today I want to be a happy waste.
//
偶尔向生活请个假,今天要做个快乐废物。
Ǒu’ěr xiàng shēnghuó qǐng gè jiǎ, jīntiān yào zuò gè kuàilè fèiwù. ​​​​ ​​​​
//
Ngẫu nhĩ hướng sinh hoạt thỉnh cá giả, kim thiên yếu tố cá khoái nhạc phế vật. ​​​​
//
Thỉnh thoảng xin cuộc sống cho nghỉ phép, hôm nay tôi muốn làm đồ vô dụng vui vẻ.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *