|

Your Own Efforts

💪🔍
What you want, try your best to obtain it through your own efforts. What others give you will always come with interest.
//
想要的东西 尽量自己努力去得到,别人给你的 终究带着利息的​。​
Xiǎng yào de dōngxī jǐnliàng zìjǐ nǔlì qù dédào, biérén gěi nǐ de zhōngjiù dàizhe lìxí de​.​
//
Tưởng yếu đích đông tây tận lượng tự kỷ nỗ lực khứ đắc đáo, biệt nhân cấp nhĩ đích chung cứu đái trứ lợi tức đích.
//
Những thứ mà bạn muốn, hãy cố gắng tự mình đạt được, những gì người khác cho bạn cuối cùng cũng đi kèm với lãi suất.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *