| |

Take Your Time

🐢🌟🛣️
Chi va piano, va sano e va lontano.
//
Whoever goes slowly, goes safely and goes far.
//
谁走得慢,就走得安全,就走得远。
Shéi zǒu dé màn, jiù zǒu dé ānquán, jiù zǒu dé yuǎn.
//
Thùy tẩu đắc mạn, tựu tẩu đắc an toàn, tựu tẩu đắc viễn.
//
Ai đi chậm rãi, ắt đi an toàn, ắt đi được xa.

P.s.: Picture taken in Changping Valley (Changpinggou), Mt. Siguniang (Four Maiden’s Mountain or Skubla), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *