|

Matured Life

🌼🌿🚮
In the blink of an eye, we are no longer young. Put away our willfulness, throw away our temper. We should no longer easily hurt or ignore the people around us.
//
转眼间,我们也都不再年轻了,收起了任性,扔掉了脾气,不再轻易的伤害或忽略身边的人。
Zhuǎnyǎn jiān, wǒmen yě dū bù zài niánqīngle, shōu qǐle rènxìng, rēng diàole píqì, bù zài qīngyì de shānghài huò hūlüè shēnbiān de rén.
//
Chuyển nhãn gian, ngã môn dã đô bất tái niên khinh liễu, thu khởi liễu nhậm tính, nhưng điệu liễu tỳ khí, bất tái khinh dịch đích thương hại hoặc hốt lược thân biên đích nhân.
//
Trong nháy mắt, chúng ta cũng đều không còn trẻ nữa, thu hồi tùy hứng, ném đi tính tình, không tùy tiện tổn thương hoặc xem nhẹ người bên cạnh.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *