|

Childhood Struggles

😢🌉💔
How many children’s soul jumped off such a bridge countless times in the process of growing up? But their body still persists, and their numbness has grown into an adult.
//
有多少孩子在成长的过程中,灵魂无数次跳下了这样的桥。只是肉身还坚持着,麻麻木木长成了大人。
Yǒu duōshǎo háizi zài chéngzhǎng de guòchéng zhōng, línghún wúshù cì tiào xiàle zhèyàng de qiáo. Zhǐshì ròushēn hái jiānchízhe, má mámù mù zhǎng chéngle dàrén.
//
Hữu đa thiếu hài tử tại thành trường đích quá trình trung, linh hồn vô số thứ khiêu hạ liễu giá dạng đích kiều. Chích thị nhục thân hoàn kiên trì trứ, ma ma mộc mộc trường thành liễu đại nhân.
//
Có bao nhiêu đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn vô số lần nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại thành người lớn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *