Time will reveal every face to you, while long companionship will make you understand every heart.
|

Time Reveals All

💔⌛💖
Time will reveal every face to you, while long companionship will make you understand every heart.
//
时间会让你看清每一张脸,久伴会让你知道每一颗心。
Shíjiān huì ràng nǐ kàn qīng měi yī zhāng liǎn, jiǔ bàn huì ràng nǐ zhīdào měi yī kē xīn.
//
Thì gian hội nhượng nhĩ khán thanh mỗi nhất trương kiểm, cửu bạn hội nhượng nhĩ tri đạo mỗi nhất khỏa tâm.
//
Thời gian sẽ cho bạn thấy rõ từng khuôn mặt, làm bạn lâu dài sẽ cho bạn biết từng trái tim.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *