| |

Fleeting Youth

🍷💔
The wine glass is too shallow to toast to the long days ahead, and the alley is too short to walk until our hair turns gray. It’s not that youth cannot hold onto their old hearts, but that time’s mercilessness unsettles the human heart.
//
酒杯太浅,敬不到来日方长,巷子太短,走不到白发苍苍,不是年少守不住旧心,而是岁月无情慌了人心。
Jiǔbēi tài qiǎn, jìng bù dào láirìfāngcháng, xiàngzi tài duǎn, zǒu bù dào bái fà cāngcāng, bùshì niánshào shǒu bù zhù jiù xīn, ér shì suìyuè wúqíng huāngle rénxīn.
//
Tửu bôi thái thiển, kính bất đáo lai nhật phương trường, hạng tử thái đoản, tẩu bất đáo bạch phát thương thương, bất thị niên thiếu thủ bất trụ cựu tâm, nhi thị tuế nguyệt vô tình hoảng liễu nhân tâm.
//
Chén rượu quá nhỏ, kính không đến ngày sau còn dài, ngõ nhỏ quá ngắn, đi không đến tóc bạc hoa râm, không phải tuổi trẻ không giữ được trái tim già nua, mà là năm tháng vô tình đã làm lòng người hoảng hốt.

P.s.: Picture taken in Mouni Valley (Mounigou), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *