|

Lei Jun

🧠📱🤷‍♂️ #Priorities #LeiJun #Wisdom
The mobile screensaver of Lei Jun (Xiaomi’s boss) was revealed, “Things that can be ignored must be ignored.”
//
雷军手机屏保 曝光: 能不管的事情一定不管。
Léijūn shǒujī píngbǎo pùguāng: Néng bùguǎn de shìqíng yīdìng bùguǎn.
//
Lôi Quân thủ cơ bình bảo bộc quang: Năng bất quản đích sự tình nhất định bất quản.
//
Lôi Quân (ông chủ Xiaomi) bị lộ màn hình chờ điện thoại: “Chuyện gì có thể bỏ qua được thì phải bỏ qua.”
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *