Not spreading negative energy to friends without permission is one of my principles of making friends.
|

No Negative Energy

🚫💬🚷
Not spreading negative energy to friends without permission is one of my principles of making friends.
//
未经允许的情况下,不向朋友散播负能量,这是我交友的一项原则。 ​​​
Wèi jīng yǔnxǔ de qíngkuàng xià, bù xiàng péngyǒu sànbò fù néngliàng, zhè shì wǒ jiāoyǒu de yī xiàng yuánzé. ​​​
//
Vị kinh doãn hứa đích tình huống hạ, bất hướng bằng hữu tán bá phụ năng lượng, giá thị ngã giao hữu đích nhất hạng nguyên tắc. ​​​
//
Không truyền năng lượng tiêu cực cho bạn bè khi chưa được phép, đây là nguyên tắc kết bạn. ​

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *