|

JUNE 3, 2022

Trong nháy mắt, chúng ta cũng đều không còn trẻ nữa, thu hồi tùy hứng, ném đi tính tình, không tùy tiện tổn thương hoặc xem nhẹ người bên cạnh.
//
转眼间,我们也都不再年轻了,收起了任性,扔掉了脾气,不再轻易的伤害或忽略身边的人。
Zhuǎnyǎn jiān, wǒmen yě dū bù zài niánqīngle, shōu qǐle rènxìng, rēng diàole píqì, bù zài qīngyì de shānghài huò hūlüè shēnbiān de rén.
//
In the blink of an eye, we are no longer young. Put away our willfulness, throw away our temper. We should no longer easily hurt or ignore the people around us.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *