|

Accept All Your Weaknesses

🧘‍♂️🙏 #selfacceptance #innerpeace
A person’s best appearance is probably to be calm and accept all your weaknesses.
//
一个人最好的模样 大概是平静一点 坦然接受自己所有的弱点。
Yīgè rén zuì hǎo de múyàng dàgài shì píngjìng yīdiǎn tǎnrán jiēshòu zìjǐ suǒyǒu de ruòdiǎn.
//
Nhất cá nhân tối hảo đích mô dạng đại khái thị bình tĩnh nhất điểm thản nhiên tiếp thụ tự kỷ sở hữu đích nhược điểm.
//
Vẻ ngoài đẹp nhất của một người có lẽ là bình tĩnh và chấp nhận mọi khuyết điểm của mình.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *