|

Mature People Are The Most Ruthless

💔💭 #Innocence #Maturity #Heartless
Only naive people are soft-hearted, mature people are the most ruthless. //
只有天真的人才会心软,成熟的人最无情。 ​​​​
Zhǐyǒu tiānzhēn de réncái huì xīnruǎn, chéngshú de rén zuì wúqíng. ​​​​
//
Chích hữu thiên chân đích nhân tài hội tâm nhuyễn, thành thục đích nhân tối vô tình. ​​​​
//
​​​​Chỉ người ngây thơ mới mềm lòng, người chín chắn vô tình nhất.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *